Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

zmora
5730 dbc0
Reposted fromkonwalia konwalia viasatyra satyra
zmora
5040 2363
Reposted fromeffyx effyx viasatyra satyra
zmora
7382 c9e9
zmora
Reposted frominzynier inzynier viasatyra satyra
zmora
2752 7d7f
Reposted fromTeardrops Teardrops viacorazblizej corazblizej
zmora
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viadobby dobby

January 06 2018

zmora
zmora
Reposted fromshakeme shakeme viasaltwater saltwater
zmora

January 03 2018

zmora
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
zmora
9643 b033
zmora
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viasatyra satyra
zmora
1400 3bd3 500
Reposted fromdobby dobby

January 02 2018

9907 3e55 500
Reposted fromdivi divi viabeeth beeth

December 31 2017

zmora
Reposted frombluuu bluuu

December 30 2017

zmora
Reposted frombluuu bluuu viakriokineza kriokineza
zmora
8033 a5cc 500
Reposted frompiehus piehus viakriokineza kriokineza
zmora
Reposted frombluuu bluuu viaholymoly holymoly

December 28 2017

zmora
Najdłużej pamięta się to, co się nigdy nie zdarzyło.
— Borszewicz, Zezowaty duet oraz nowe wiersze
Reposted fromladylena ladylena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl