Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

zmora
Jesteś moim zawrotem głowy...
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viamrdrunkteen mrdrunkteen
zmora
zmora
1717 e315 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMaryiczary Maryiczary
zmora
9233 93f6
Reposted fromkrzysk krzysk viaMaryiczary Maryiczary

November 18 2017

November 14 2017

zmora
Reposted frombluuu bluuu
zmora
6713 02b8 500
Reposted frombluuu bluuu
zmora
Reposted frombluuu bluuu
zmora
9160 ea54

November 13 2017

zmora
zmora
Niewola niedokończonych, źle przeprowadzonych rozmów, nie rozładowanych konfliktów, bolesnej, niesprawiedliwej wymiany zdań. Pułapki międzyludzkich sytuacji. W domu. W pracy. W sklepie. Na ulicy. To podpałka dla bezsennych nocy, żar i trucizna. Wewnętrzny zgiełk.
— Anna Janko

November 12 2017

zmora
zmora
Reposted fromtwice twice viablackheartgirl blackheartgirl

November 11 2017

1099 c4b7 500
zmora
5824 8b0a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahysteria2211 hysteria2211
zmora
9909 841a

November 10 2017

zmora
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viadancingwithaghost dancingwithaghost
zmora
1950 65c0

Search B&W Erotica by Themes at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

November 09 2017

zmora
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl