Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

zmora
  • me:makes a mistake
  • me:thinks about mistake every night for the next 7 years
Reposted frompanimruk panimruk viavaka vaka
zmora
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwice twice

April 24 2017

8378 ecbd 500
Reposted fromerial erial viabeeth beeth

April 23 2017

2970 d3c3 500

roseydoux:

L’Avventura (1960)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka

April 17 2017

zmora
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viaolakocie olakocie
zmora
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć ,

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

Reposted fromobliviate obliviate vianrvc nrvc

April 16 2017

7851 7a29 500
Reposted fromkimik kimik vialoveandcaring loveandcaring

April 08 2017

4450 932f 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
zmora
1581 4ea3
Reposted fromuoun uoun viaxcuzme xcuzme

April 04 2017

zmora
0173 758f
Reposted fromkarahippie karahippie viadelavide delavide
4521 55a0 500
Reposted fromtwice twice viatwice twice
4708 de6b 500

interitrend:

Follow Interitrend: Instagram | tumblr

Reposted fromtwice twice viatwice twice

March 31 2017

1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viamyceline myceline
zmora
Play fullscreen
Washed out brain
I have a dirty mind
Oh, I need, I need new ways
To waste my time
I need new ways

Washed out brain
I live alone, alone, alone
Washed out face
Keep it inside

I’m trying to get out
Find a subtle way out
Not just cross myself out
Not just disappear

I’ve been trying to stay out
But there’s something in you
I can’t be without
I just need it here

March 30 2017

4693 6eaf 500
Reposted fromtwice twice viaLalli Lalli
9904 704d 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaamberwaves amberwaves

March 28 2017

zmora
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal
zmora
Mnóstwo stało mi na przeszkodzie, zgromadziłam więcej substancji obronnych, niż potrzeba człowiekowi, żeby się uodpornić, nieufność, obojętność, nieustraszoność po zbyt wielkich strachach, i nie wiem, jak Ivan sobie z tym poradził, z taką masą oporu, z tą głęboką niedolą, nocami skazanymi na bezsenność, nieustanną nerwowością, uporczywym wyrzekaniem się wszystkiego (...)
— Ingeborg Bachmann "Mailna"
Reposted frombookinistka bookinistka viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl